Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Μια αξιέπαινη δυναμική ενέργεια προώθησης εργασιών αντίδοτο στην γρίνια για την οικονομική κρίση από τους συναδέλφους της Μεσσηνίας.

Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

"Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την εισαγωγή της Καρτας Πολίτη"Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2012


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης " Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την εισαγωγή της Καρτας Πολίτη" με κωδικό
MIS 296542
1. την με αρ. πρωτ. 1503/18-8-10 Απόφαση Ένταξης Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση
2007-2013» με τίτλο «Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την εισαγωγή της κάρτας Πολίτη »
2. το με αρ. πρωτ. με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΔΜ 740/16-3-2011αίτημα της Ειδικής Υπηρεσίας Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την
τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης ως προς την διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και
οικονομικού αντικειμένου.
3. το γεγονός ότι η θετική αξιολόγηση του αιτήματος για την τροποποίηση της Πράξης δεν τροποποιεί αντίστοιχα τα
κριτήρια του φύλλου εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και του Φύλλου αξιολόγησης της πρότασης.
4. Την με αρ. πρωτ. 841/28-3-11 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την 1η τροποποίηση της απόφασης
ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».
Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 117 43
Πληροφορίες : ΟΛΓΑ ΜΥΛΩΝΑ
Τηλέφωνο : 213 2018000 2132018026
Fax : 213 201 8052
Email : omylona@mou.gr
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"
Προς:
στα Επιχειρησιακά Πρόγραμματα :
<< Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 >>
Ταχ. Δ/νση : ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
18 & ΜΕΝΑΙΧΜΟΥ,
T.K : 117 43
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-ΦΗ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σελίδα 2 από 4
5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
την 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την εισαγωγή της Καρτας Πολίτη"
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης: 296542
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
3. Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"
4. Κωδικός Δικαιούχου: 1090219
Η εκπόνηση μελέτης, η οποία θα καθορίσει 1) τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο
διαχείρισης της Κάρτας Πολίτη, 2) τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της δράσης
που θα αναληφθεί και θα οδηγήσει στον αναλυτικό σχεδιασμό της μορφής και του
περιεχομένου και τελικά στην έκδοση της Κάρτας Πολίτη. Η Κάρτα Πολίτη θα
χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση των συναλλαγών των πολιτών με δημόσιες υπηρεσίες,
ενώ η μελέτη θα λάβει υπόψη της την προοπτική επέκτασης της χρήσης της και στις
συναλλαγές με τον ιδιωτικό τομέα.
Αναλυτικότερα, θα περιγραφούν τα ακριβή χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής ταυτότητας
του Πολίτη (αριθμός, ονοματεπώνυμο) και ο τρόπος διαχείρισής της (χρήση, δημιουργία,
ανάκληση), ενώ θα καθορισθούν και τα χαρακτηριστικά της Κάρτας Πολίτη η οποία θα
αποτελέσει μέσο φυσικής και ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του πολίτη. Επιπλέον, η Κάρτα
Πολίτη θα χρησιμεύει 1) ως ταξιδιωτικό έγγραφο για την ελεύθερη μετακίνηση εντός
Schengen, 2) θα υποστηρίζει τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής από τον
Πολίτη.
Η μελέτη θα προσδιορίζει: α) τις τεχνικές προδιαγραφές για την ηλεκτρονική μορφή της
κάρτας, β) τα δεδομένα που απαιτείται να αναγράφονται επάνω και εκείνα που θα
εμπεριέχονται ηλεκτρονικά στην κάρτα, ώστε να ταυτοποιείται ο Πολίτης – κάτοχός της, γ)
τις προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν τη μοναδικότητά της, δ) τα αντίμετρα που θα
αποτρέψουν την αντιγραφή ή παραποίησή της, ε) τα αντίμετρα για την αποτροπή της
πλαστοπροσωπίας, στ) τα δεδομένα και τις τεχνικές προδιαγραφές για να παρέχεται η
δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής στον Πολίτη.
Επίσης, η μελέτη θα προδιαγράψει τις διοικητικές και κανονιστικές απαιτήσεις (π.χ. αν
χρειάζονται νομικές ή άλλου είδους κανονιστικές ρυθμίσεις, εγκύκλιοι εφαρμογής, αν
χρειάζονται αλλαγές οργανωτικού, διοικητικού και λειτουργικού περιεχομένου στις
αρμόδιες υπηρεσίες κ.α.) που είναι αναγκαίες, τόσο για το σχεδιασμό και την έκδοση της
Κάρτας Πολίτη, όσο και για τη χρήση και διαχείρισή της. Θα περιγραφεί αναλυτικά ο
κύκλος ζωής μιας κάρτας και της αντίστοιχης ηλεκτρονικής ταυτότητας (π.χ. έκδοση,
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
ως εξής :
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
07 Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013
07 Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013
07 Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
Άξονας Προτεραιότητας Ποσοστό
(%)
MIS επι μέρους
Πράξης
10 Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής
στις 8 περιφέρειες σύγκλισης
11 Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής
στις 3 περιφέρειες σταδιακής
εξόδου
12 Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
56.85
39.19
3.96
296542001
296542002
296542003
Επιλέξιμη δημόσια
δαπάνη από Ε.Π.
8,242.62
5,683.12
574.26
Ε0158
2. Κωδικός ΠΔΕ
Πράξης:
2.1.Κωδικός ΣΑ:
2.2.Κωδικός Πράξης
ΣΑ:
2010ΣΕ01580044
ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-ΦΗ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σελίδα 3 από 4
6. Παραδοτέα πράξης:
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος
8004 Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις Αριθμός 1.00
10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.
Άμεσες Δαπάνες
14,500.00
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 15.23 (μήνες)
ΣΥΝΟΛΑ
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2012
14,500.00 14,500.00
απόσυρση, δήλωση απώλειας, κ.λπ.).
Η μελέτη θα προτείνει τεκμηριωμένα ενδεικτικό προϋπολογισμό για το σύνολο της δράσης
(σχεδιασμός, έκδοση, χρήση της Κάρτας), το αρχικό χρονοδιάγραμμα, τον τρόπο
υλοποίησης (υποέργα, διαγωνισμοί, ίδια μέσα κ.λπ.), την πρόβλεψη πηγών
χρηματοδότησης με έμφαση σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, τις ανάγκες σε
ανθρώπινους πόρους για το όλο εγχείρημα, την περιγραφή του αντίστοιχου σχήματος
διοίκησης στο οποίο πρέπει να συμμετέχουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, τους ενδεχόμενους
κινδύνους της πορείας υλοποίησης της δράσης, καθώς και τον τρόπο παρακολούθησής
της.
Τα παραδοτέα του έργου αποτελούν:
1 μελέτη για την ανάπτυξη οδικού χάρτη για την εισαγωγή κάρτας πολίτη. Οι
απαιτούμενοι ανθρωπομήνες είναι 3 με μέσο κόστος 4.800€ ο κάθε ένας.
Η διάρκεια του έργου είναι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
11,788.61
2,711.39
12. Το ποσό της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται σε .00 Ευρώ
Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των
Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καθηγητής Γκρίτζαλης Στέφανος
Βάση
Παραστατικων
Σύνολο (1) 14,500.00 14,500.00
11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 14,500.00 Ευρώ
ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-ΦΗ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σελίδα 4 από 4
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΟΙΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Φορέας Χρηματοδότησης)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
Εσωτερική διανομή: Όπως πίνακας αποδεκτών
ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-ΦΗ