Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΑΔΤ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΑΠΟΦΑΣΕΙΣ1 Τροποποίηση του άρθρου 3, παρ. 2 της κοινής
υπουργικής απόφασης 70330/30.6.2015 (ΦΕΚ
1421/Β΄/2015).
2 Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων
πολιτών.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑριθμ. 40693 - 13/04/2018 (1)Τροποποίηση του άρθρου 3, παρ. 2 της κοινής
υπουργικής απόφασης 70330/30.6.2015 (ΦΕΚ
1421/Β΄/2015).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
(β) Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α') «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις».
(γ) Του π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 185 Α') «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
(δ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (ΦΕΚ Α' 208).
(ε) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 210).
(στ) Του π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ 113/Α') «Διορισμός του Αλε-
ξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του
«Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.),
ως Πρωθυπουργού.
(ζ) Του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α'37).
(η) Της απόφασης με αριθμό 31564/2018 (ΦΕΚ 978/Β')
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα».
(θ) Της παρ. 2 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής
απόφασης 70330/30-6-2015 (ΦΕΚ 1421/Β') «Ρυθμίσεις
σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε
συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου
2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών δια-
φορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία
ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων
εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013
για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.
(ι) Του ν. 3297/2004 «Συνήγορος του Καταναλωτή,
ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις» (Α' 259), όπως ισχύει.
(ια) Του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α') «Ρυθμίσεις για την
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες
διατάξεις», Κεφάλαιο Β'- Ρυθμίσεις σχετικές με τον θεσμό
της διαμεσολάβησης - άρθρα 178-206.
2. Τη με αριθ. 142285 απόφαση Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 699
ΥΟΔΔ/27-12-2017) περί ανάθεσης καθηκόντων Γενικού
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στον
Δημήτριο Αυλωνίτη του Κωνσταντίνου.
3. Την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση
Η παρ. 2 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής από-
φασης 70330/30-6-2015 (ΦΕΚ 1421/Β') αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμό-
ζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
1 του ν. 3898/2010 (ΦΕΚ Α' 211) «Διαμεσολάβηση σε
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣE27 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 147616107
16108 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1476/27.04.2018
εμπορικές και αστικές υποθέσεις», και του Κεφαλαίου
Β'(Ρυθμίσεις σχετικές με τον θεσμό της διαμεσολάβη-
σης), άρθρα 178-206 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5»).
Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Απριλίου 2018
Οι Υπουργοί

Οικονομίας και
Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Υφυπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣΙΑριθμ. 8200/0-297647 (2)Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλή-
νων πολιτών.
ΟΙ ANAΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.δ. 127/1969 «Περί
της αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών ταυτοτήτων»
(Α΄- 29), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των
παρ. 2 και 3 του αρ. 55 του ν. 3585/2007 (Α΄ 148) και της
περιπτ. β΄ της παρ. 6 του αρ. 41 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1599/1986
«Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελ-
τίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως αυτά
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 39
του ν. 1832/1989 (Α΄ 54), των αρ. 2 και 4 του ν. 1988/1991
(Α΄ 189) και του αρ. 158 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1473/1984 «Με-
ταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 127), όπως αυτό τροποποιήθηκε
με την παρ. 1 του αρ. 42 του ν. 2214/1994 (Α΄ 75).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1988/1991 «Τρο-
ποποίηση διατάξεων του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) « Σχέ-
σεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου
ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 189).
5. Τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ.
4 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων
από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 23).
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του
ν. 3427/2005 «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οι-
κοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 312).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ29 από 8.10.2015 από-
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου-
λιαράκη» (Β΄ 2168).
11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ186 από 10.11.2016
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο
Τόσκα» (Β΄ 3671).
12. Την υπ’ αριθ. 8000/1/2018/1-δ’ από 05-01-2018
Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επι-
τελικού Σχεδιασμού.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους
96.750.000€ σε βάρος του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ.07-410
«Ελληνική Αστυνομία» (ΚΑΕ 0896), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αρμόδιες αρχές έκδοσης
Δελτία ταυτότητας Ελλήνων πολιτών εκδίδονται από
το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφε-
ρομένου, για την περιφέρεια της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής ή Θεσσαλονίκης και από την Υποδιεύθυνση ή
το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφε-
ρομένου για την υπόλοιπη Χώρα. Όπου δεν υφίστανται
τέτοιες υπηρεσίες, τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από
το Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο ασκεί αρμοδιότητες
ασφαλείας στον τόπο κατοικίας του ενδιαφερομένου.
Άρθρο 2
Υπηρεσία εκτύπωσης - προσωποποίησης
Η εκτύπωση - προσωποποίηση των δελτίων ταυτότη-
τας ανατίθεται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγρά-
φων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο-
μίας.
Άρθρο 3
Τύπος Δελτίου Ταυτότητας
1. Το δελτίο ταυτότητας είναι μορφότυπου ID-1, δια-
στάσεων 85.6 x 54 mm ± 0.75mm, πάχους μέχρι 1 mm,
σύμφωνα με τις συστάσεις του ICAO DOC9303 έκδοση
7η και περιλαμβάνει:
• τη Ζώνη Οπτικής Εξέτασης (Visual Inspection Zone –
VIZ),
• τη Μηχανικώς Αναγνώσιμη Ζώνη (Machine Readable
Zone – MRZ) και
• το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης
μη επαφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο έγγραφο
9303 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας
(International Civil Aviation Organization – ICAO) για τα
μηχανικώς αναγνώσιμα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Τεύχος Β’ 1476/27.04.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 161092. Το υπόστρωμα του δελτίου ταυτότητας είναι κατα-
σκευασμένο από συνθετικό πλαστικό, πολυανθρακικό
υλικό (polycarbonate-pc).
3. Τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας, αποτυπώνονται
επ’ αυτού, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Α΄ του άρ-
θρου 14 της παρούσας και ειδικότερα:
3.1. Ζώνη 1
- Θυρεός Ελληνικής Δημοκρατίας
- Όνομα της Χώρας (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /
HELLENIC REPUBLIC)
- Τύπος εγγράφου (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / IDENTITY
CARD)
- To σήμα του ICAO για την ύπαρξη RFID chip
- Αριθμός ταυτότητας (ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / CARD
NUMBER)
3.2. Ζώνη 2
- Επώνυμο / Surname
- Όνομα / Name
- Φύλο / Sex (Άρρεν / Θήλυ – Male / Female)
- Ημερομηνία γέννησης / Date of birth
- Ιθαγένεια / Nationality
3.3. Ζώνη 3
- Ημερομηνία λήξης / Date of expiry
- Αριθμός Πρόσβασης Κάρτας (CAN - Card Access
Number)
- Αρχή έκδοσης
3.4. Ζώνη 4
- Υπογραφή κατόχου / Signature of bearer
3.5. Ζώνη 5
- Φωτογραφία κατόχου σε πλαίσιο διαστάσεων 37 x
30 mm
3.6. Ζώνη 6
- Όνομα πατέρα / Father’s name
- Όνομα μητέρας / Mother’s name
- Τόπος γέννησης / Place of birth
- Ημερομηνία έκδοσης / Date of issue
- Ομάδα αίματος / Blood type (προαιρετικά)
- Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
3.7. Ζώνη 7
Στη Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης του δελτίου ταυτό-
τητας, αποτυπώνονται δεδομένα με μηχανικά αναγνώσι-
μους χαρακτήρες OCR-B, σύμφωνα με το έγγραφο 9303
του ICAO.
4. Στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευ-
σης, αποθηκεύονται φωτογραφία του κατόχου σε ψη-
φιακή μορφή, τα στοιχεία της Μηχανικώς Αναγνώσιμης
Ζώνης του δελτίου (MRZ), τα στοιχεία που απαιτούνται
για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς
και επώνυμο πατέρα, επώνυμο μητέρας, ύψος του κατό-
χου (μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας),
ο Δήμος εγγραφής και ο αριθμός δημοτολογίου και ο
τόπος έκδοσης του δελτίου.
Άρθρο 4
Διάρκεια ισχύος δελτίων ταυτότητας
1. Η διάρκεια ισχύος των δελτίων ταυτότητας, από την
ημερομηνία έκδοσής τους, ορίζεται σε δεκαπέντε (15)
έτη, για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο
(12) έτος της ηλικίας τους.
2. Ο κάτοχος δελτίου ταυτότητας υποχρεούται να ζη-
τήσει την αντικατάστασή του, από την αρμόδια αρχή
έκδοσης, εντός εξαμήνου πριν την παρέλευση της ανα-
γραφόμενης στο δελτίο ημερομηνίας λήξης αυτού.
3. Δελτίο ταυτότητας, η διάρκεια ισχύος του οποίου
έχει παρέλθει, καθίσταται αυτοδικαίως άκυρο.
Άρθρο 5
Παράβολο
1. Για την έκδοση δελτίου ταυτότητας, καταβάλλεται
ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους
10,00 €, το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος
του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης - προσωποποίησής
του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς των
δικαιολογητικών και του δελτίου προς και από τη Δι-
εύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, το παράβολο
της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται στο ήμισυ.
3. Το ανωτέρω ποσόν εισπράττεται ως έσοδο του κρα-
τικού προϋπολογισμού στον Κ.Α.Ε. 3741 «Παράβολα από
κάθε αιτία».
Άρθρο 6
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας υποβάλ-
λονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο στην
αρμόδια αστυνομική αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Μία (1) φωτογραφία, η οποία θα εκδίδεται με μέ-
ριμνα του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές του εγγράφου 9303 του ICAO.
β. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, όπως καθορίζεται στο
Παράρτημα Β΄ του άρθρου 14 της παρούσας, για την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση, μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογί-
ου (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.), των απαραίτητων για την έκδοση του
δελτίου στοιχείων δημοτολογίου. Στις περιπτώσεις που
δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπη-
ρεσίες πρόσβασης του Ολοκληρωμένου Πληροφορια-
κού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.), τα
απαραίτητα για την έκδοση του δελτίου δημοτολογικά
στοιχεία, προκύπτουν από πιστοποιητικό του Δήμου, στο
δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ενδιαφε-
ρόμενος, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την
αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης (ΔΙΑΔΠ/Α/18532/06 ΦΕΚ
1309/Β’ Απόφαση Υπουργού Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).
γ. Αίτηση έκδοσης – αντικατάστασης, όπως καθορί-
ζεται στο Παράρτημα Γ΄ του άρθρου 14 της παρούσας,
η οποία συμπληρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία
έκδοσης, με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφε-
ρομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το Ολοκληρω-
μένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου
(Ο.Π.Σ.Ε.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πι-
στοποιητικό της περίπτωσης (β), εκτυπώνεται και υπο-
γράφεται από τον αιτούντα.
δ. Το παλαιό δελτίο ταυτότητας, πλην των περιπτώσε-
ων απώλειας και κλοπής.
ε. Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για την πιστο-
ποίηση πληρωμής του παραβόλου έκδοσης - αντικατά-
στασης του δελτίου, καθώς και ταχυδρομικής αποστολής
των δικαιολογητικών και του δελτίου, προς και από την
Υπηρεσία εκτύπωσης - προσωποποίησης.

16110 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1476/27.04.2018
στ. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδα-
πής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη
εγγραφή των στοιχείων του αιτούντος (επώνυμο, όνομα
και όνομα πατρός), με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον
επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική
του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και
σχετική προς τούτο υπεύθυνη δήλωση. Αντίγραφο του
εν λόγω εγγράφου, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, θα
τηρείται από την αρχή έκδοσης, μαζί με τα λοιπά δικαι-
ολογητικά.
ζ. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού
εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος
και το RHESUS, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την
αναγραφή των στοιχείων αυτών.
η. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία
αναφέρονται οι συνθήκες απώλειας, για τις περιπτώσεις
έκδοσης - αντικατάστασης του δελτίου λόγω απώλειας.
Σε περίπτωση έκδοσης - αντικατάστασης του δελτίου
ταυτότητας λόγω κλοπής, υποβάλλεται πρόσφατη βε-
βαίωση Ελληνικής Αρχής (Αστυνομικής ή Προξενικής)
στην οποία δηλώθηκε η κλοπή.
θ. Απόφαση καθορισμού επιμέλειας ή ορισμού επι-
τρόπου ή δικαστικού συμπαραστάτη, όταν πρόκειται
για έκδοση δελτίου σε πρόσωπο, η επιμέλεια του οποίου
ασκείται σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή το οποίο
τελεί σε επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση.
2. Τα στοιχεία του αιτούντος βεβαιώνονται από ένα
μάρτυρα, ενώ για τον ανήλικο η βεβαίωση γίνεται από
έναν γονέα του ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή
την επιτροπεία του.
Άρθρο 7
Αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας
Το Δελτίο Ταυτότητας αντικαθίσταται:
α. Λόγω μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της ταυ-
τότητας του κατόχου.
β. Λόγω φθοράς.
γ. Λόγω παρέλευσης της ημερομηνίας λήξης του.
δ. Λόγω απώλειας ή κλοπής.
Άρθρο 8
Δελτία ταυτότητας κατατασσόμενων στις
Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας
1. Οι κατατασσόμενοι στις Ένοπλες Δυνάμεις ως σπου-
δαστές στρατιωτικών σχολών αξιωματικών ή υπαξιωμα-
τικών, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Λιμενικό και στο
Πυροσβεστικό Σώμα, παραδίδουν το δελτίο ταυτότητας
στις αρχές κατάταξής τους, εφοδιαζόμενοι με υπηρεσι-
ακό δελτίο ταυτότητας. Τα παραδιδόμενα δελτία ταυτό-
τητας διαβιβάζονται στις αστυνομικές αρχές έκδοσής
τους για καταστροφή.
2. Οι λοιποί κατατασσόμενοι στις Ένοπλες Δυνάμεις
παραδίδουν το δελτίο ταυτότητάς τους στις υπηρεσίες
κατάταξής τους. Οι υπηρεσίες κατάταξης διαβιβάζουν το
δελτίο ταυτότητας στην αστυνομική αρχή έκδοσης για
καταστροφή. Στις περιπτώσεις των κληρωτών, το δελτίο
ταυτότητας συνοδεύει τα ατομικά τους έγγραφα και επι-
στρέφεται σε αυτούς από την στρατιωτική υπηρεσία μαζί
με το απολυτήριό τους. Εάν οι κληρωτοί κατά την κατά-
ταξή τους δεν παραδώσουν το δελτίο ταυτότητάς τους,
επικαλούμενοι απώλεια, φθορά ή κλοπή, υποχρεούνται
να υποβάλουν στην στρατιωτική υπηρεσία κατάταξης
σχετική υπεύθυνη δήλωση, αντίγραφο της οποίας δια-
βιβάζεται στην αστυνομική αρχή έκδοσης του δελτίου,
η οποία ερευνά την ακρίβεια των δηλωθέντων.
3. Στις περιπτώσεις που, για οποιοδήποτε λόγο, στους
απολυομένους κληρωτούς δεν παραδίδεται από την
στρατιωτική υπηρεσία το κατατεθέν δελτίο ταυτότη-
τας, χορηγείται σε αυτούς σχετική βεβαίωση όπου ανα-
γράφεται ο λόγος της μη παράδοσης. Η βεβαίωση αυτή
κατατίθεται κατά την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας.
Άρθρο 9
Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας παλαιού
τύπου
1. Δελτία ταυτότητας παλαιού τύπου, τα οποία έχουν
εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 127/1969,
αντικαθίστανται υποχρεωτικά, εντός διαστήματος πέντε
(5) ετών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του
άρθρου 13, ως εξής :
α. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Α
έως και Ε, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών, από
την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13.
β. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από
Ζ έως και Κ, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών,
από το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης περί-
πτωσης.
γ. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Λ
έως και Ο, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από
το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (β).
δ. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Π
έως και Σ, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από
το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (γ).
ε. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Τ
έως και Ω, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από
το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (δ).
2. Μέχρι την αντικατάστασή τους, τα ως άνω δελτία
θεωρούνται ισχυρά. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς τους
παύει μετά το πέρας διαστήματος πέντε (5) ετών, από
την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13.
Άρθρο 10
Αρχείο Ταυτοτήτων
1. Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας, τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο
ταυτοτήτων με τα δικαιολογητικά έκδοσης και τα στοι-
χεία που περιλαμβάνει έκαστο δελτίο ταυτότητας.
2. Τα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται για την
έκδοση του δελτίου ταυτότητας, τηρούνται σε πρωτό-
τυπη μορφή από τις Υπηρεσίες έκδοσης του άρθρου 1,
για διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία κατά-
θεσής τους.
Άρθρο 11
Απαγόρευση έκδοσης Δελτίων Ταυτότητας από
άλλους
Απαγορεύεται σε κάθε δημόσια ή δημοτική αρχή και
σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου, η έκδοση δελτίων ταυτότητας, όμοιου τύπου, με
τα εκδιδόμενα από τις αστυνομικές αρχές.

Τεύχος Β’ 1476/27.04.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16111Άρθρο 12
Ρύθμιση διαδικαστικών ζητημάτων
Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομί-
ας καθορίζεται η διαδικασία καταστροφής των δελτίων
ταυτοτήτων, των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 13
Μεταβατικές - καταργούμενες διατάξεις
1. Η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης δελτίων ταυτό-
τητας νέου τύπου, καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη το επί-
πεδο τεχνικής ετοιμότητας της Διοίκησης.
2. Μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της
προηγούμενης παραγράφου, τα δελτία ταυτότητας εξα-
κολουθούν να εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της
υπ’ αριθ. 3021/19/53 από 14.10.2005 κοινή υπουργικής
απόφασης (Β΄ 1440).
3. Με την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της πα-
ραγράφου 1 καταργείται η υπ’ αριθ. 3021/19/53 από
14.10.2005 κοινή υπουργική απόφαση.
Άρθρο 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ
ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ

16112 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1476/27.04.2018ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Τεύχος Β’ 1476/27.04.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16113ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
Αίτηση έκδοσης - αντικατάστασης δελτίου

16114 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1476/27.04.2018
Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2018
Oι Αναπληρωτές Υπουργοί

Εσωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΟικονομικώνΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:
webmaster.et@et.gr *02014762704180008*