Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Β. ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
Τα ποσοστά ανά ασφαλιστική κατηγορία ορίζονται ως εξής :
Για τις Α.Κ. από την πρώτη μέχρι και την 6η ποσοστό 0,9%
Για την 6η Α.Κ. ποσοστό 1%
Για την 7η Α.Κ. ποσοστό 1,1%
Για την 8η Α.Κ. ποσοστό 1,2%
Για την 9η Α.Κ. ποσοστό 1,3%
Για την 10η Α.Κ. – 14η ποσοστό 1,4% και μέχρι το 27ο έτος ασφάλισης.
Από το 28ο έτος, το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται ανά έτος κατά 0,1% για κάθε επόμενη τριετία και μέχρι το 36ο ασφάλισης.
Από το 37ο έτος και άνω, η προσαύξηση ανέρχεται σε 2,1% ανά έτος ασφάλισης.

3. Ειδικά για όσους έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση για πρώτη φορά μέχρι 31.12.1992 και θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 1.1.2018, το τμήμα της μηνιαίας σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης από 1.1.2013 και εφεξής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών ή ασφαλιστικών κατηγοριών, όπως αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες γενικές ή καταστατικές διατάξεις κάθε φορέα κύριας ασφάλισης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του νόμου αυτού.
( Με το παλαιό σύστημα ηταν 3% )
Άρθρο 5
Ρύθμιση Θεμάτων Διαδοχικής Ασφάλισης
«1. Τα πρόσωπα τα οποία ασφαλίσθηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς οργανισμούς, δικαιούνται σύνταξη από τον τελευταίο οργανισμό, στον οποίο ήταν ασφαλισμένα κατά την τελευταία χρονική περίοδο της απασχόλησης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του οργανισμού αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου